Học WordpressThiết kế Website

File htaccess là gì? Hướng dẫn cách cài đặt htaccess cho website wordpress

169

.htaccess là file quan trọng trong web server sử dụng Apache hoặc Litespeed . File này được máy chủ chấp nhận như là một thành phần và cho phép chúng ta thực hiện điều hướng và bật các tính năng một cách linh hoạt hoặc bảo vệ một phần nào đó của website.

Cấu hình chuẩn .htaccess giúp website của bạn được bảo mật hơn và giúp website bạn tăng tốc hơn.

.htaccess thường nằm ở thư mục gốc public_html , tuy nhiên một số panel web sẽ ẩn file .htaccess bạn nên bật chúng lên để có thể xem và chỉnh sửa được file .htaccess

file .htaccess

Đây là bài viết tổng hợp các đoạn code để tối ưu website cũng như nâng cao bảo mật với file .htaccess khi bạn sử dụng mã nguồn mở WordPress

Bạn có xem sau đó mở file .htaccess lên và dán code vào sau đó tùy chỉnh lại url nếu có và save để áp dụng cho website của mình.

tối ưu và bảo mật wordpress với .htaccess file

.htaccess mặc định của WordPress

Đây là .htaccess mặc định của WordPress , nếu website bạn bị sự cố thì nên xóa hết toàn bộ nội dung bên trong file .htaccess và để lại đoạn code mặc định của WordPress và bắt đầu tìm nguyên nhân.

# BEGIN WordPress
RewriteEngine On
RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
# END WordPress

Chuyển hướng www sang non-www

Chuyển hướng sang 1 domain cố định giúp tối ưu SEO , tránh trùng lặp nội dung giữa non-www và www

# 301 www to non-www for SEO
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.vutruso\.com [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://vutruso.com/$1 [L,R=301]

Chuyển hướng non-www sang www

Chuyển hướng sang 1 domain cố định giúp tối ưu SEO , tránh trùng lặp nội dung giữa non-www và www – Bạn nên xác định website của mình sử dụng www hay non-www để tránh xảy ra sự cố.

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^example\.com [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://www.example.com/$1 [L,R=301,NC]

Bắt buộc sử dụng https

Luôn sử dụng https để đảm bảo an toàn cho website , đoạn code phía dưới giúp chuyển hướng tự động http sang https

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

Block địa chỉ IP

Bạn có thể chặn bất cứ IP nào bạn thấy độc hại thông qua file .htaccess

Deny from 94.66.58.135

Bảo vệ Plugin và Theme

RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/wp-content/plugins/file/to/exclude\.php
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/wp-content/plugins/directory/to/exclude/
RewriteRule wp-content/plugins/(.*\.php)$ - [R=404,L]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/wp-content/themes/file/to/exclude\.php
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/wp-content/themes/directory/to/exclude/
RewriteRule wp-content/themes/(.*\.php)$ - [R=404,L]

Bảo vệ wp-content và 1 số file quan trọng

# No access to the install.php
<files install.php>
Order allow,deny
Deny from all
</files>
 
# No access to the wp-config.php 
<files wp-config.php>
Order allow,deny
Deny from all
</files>
 
# No access to the readme.html
<files readme.html>
 Order Allow,Deny
 Deny from all
 Satisfy all
</Files>
 
# No access to the .html
<Files liesmich.html>
 Order Allow,Deny
 Deny from all
 Satisfy all
</Files>
 
# No error log access 
<files error_log>
Order allow,deny
Deny from all
</files>

#No access to the .htaccess or .htpasswd
<FilesMatch "(\.htaccess|\.htpasswd)">
 Order deny,allow
 Deny from all
</FilesMatch>

# Block access to includes folder
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^wp-admin/includes/ - [F,L]
RewriteRule !^wp-includes/ - [S=3]
RewriteRule ^wp-includes/[^/]+\.php$ - [F,L]
RewriteRule ^wp-includes/js/tinymce/langs/.+\.php - [F,L]
RewriteRule ^wp-includes/theme-compat/ - [F,L]
</IfModule>

Bảo vệ WP Core

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^wp-admin/includes/ - [F,L]
RewriteRule !^wp-includes/ - [S=3]
RewriteRule ^wp-includes/[^/]+\.php$ - [F,L]
RewriteRule ^wp-includes/js/tinymce/langs/.+\.php - [F,L]
RewriteRule ^wp-includes/theme-compat/ - [F,L]
</IfModule>

HTTP-Security-Header

### @see https://scotthelme.co.uk/hardening-your-http-response-headers

## X-FRAME-OPTIONS-Header
<IfModule mod_headers.c>
  Header set X-Frame-Options "sameorigin"
</IfModule>

## Strict Origin when cross origin Header
#@see https://scotthelme.co.uk/a-new-security-header-referrer-policy/
<IfModule mod_headers.c>
  Header set Referrer-Policy "strict-origin-when-cross-origin"
</IfModule>

## X-XSS-PROTECTION-Header
<IfModule mod_headers.c>
  Header set X-XSS-Protection "1; mode=block"
</IfModule>

## X-Content-Type-Options-Header
<IfModule mod_headers.c>
  Header set X-Content-Type-Options "nosniff"
</IfModule>

## Strict-Transport-Security-Header - HTTPS
<IfModule mod_headers.c>
  Header set Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains; preload"
</IfModule>

Chặn php thực thi trong /wp-includes/ và /wp-content/uploads/

Bạn phải tạo file .htaccess trong /wp-includes/ và /wp-content/uploads/

<Files *.php>deny from all</Files>

Tắt Tắt duyệt thư mục trên trình duyệt (Disable Directory Browsing)

Options All -Indexes

# disable directory listing

Customize Error Messages

ErrorDocument 403 /forbidden.html
ErrorDocument 404 /notfound.html
ErrorDocument 500 /servererror.html

Tắt chữ ký Server

ServerSignature Off

Chuyển hướng 301 bài viết A sang bài viết B

Redirect 301 /bai-viet-a/ https://vutruso.com/bai-viet-b/

Chuyển hướng 301 toàn bộ đường dẫn sang link X

RedirectMatch 301 /blog(.*) https://vutruso.com/$1

Bảo vệ file php.cgi

<FilesMatch "^php5?\.(ini|cgi)$">
Order Deny,Allow
Deny from All
Allow from env=REDIRECT_STATUS
</FilesMatch>

No Referer, No Comment

Không có Referer thì chặn, không cho gửi bình luận

RewriteCond %{THE_REQUEST} ^[A-Z]{3,9}\ /.*/wp-comments-post\.php.*\ HTTP/ [NC]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^-?$
RewriteRule .? - [F,NS,L]

No UserAgent, Not POST

Không có UserAgent thì chặn không cho đăng bất cứ nội dung gì trên site.

RewriteCond %{REQUEST_METHOD} =POST
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^-?$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/(wp-login.php|wp-admin/|wp-content/plugins/|wp-includes/).* [NC]
RewriteRule .? - [F,NS,L]

Safe Request Methods

Chỉ cho phép các phương thức GET|HEAD|POST|PROPFIND|OPTIONS|PUT

RewriteCond %{REQUEST_METHOD} !^(GET|HEAD|POST|PROPFIND|OPTIONS|PUT)$ [NC]
RewriteRule .? - [F,NS,L]

Chặn proxy đăng nhập (Đọc bài được)

Các truy cập ẩn danh qua proxy đều được phép nhưng không được phép đăng nhập vào website.

RewriteCond %{REQUEST_METHOD} =POST
RewriteCond %{HTTP:VIA}%{HTTP:FORWARDED}%{HTTP:USERAGENT_VIA}%{HTTP:X_FORWARDED_FOR}%{HTTP:PROXY_CONNECTION} !^$ [OR]
RewriteCond %{HTTP:XPROXY_CONNECTION}%{HTTP:HTTP_PC_REMOTE_ADDR}%{HTTP:HTTP_CLIENT_IP} !^$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/(wp-login.php|wp-admin/|wp-content/plugins/|wp-includes/).* [NC]
RewriteRule .? - [F,NS,L]

Stop Hotlinking

RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/(wp-login.php|wp-admin/|wp-content/plugins/|wp-includes/).* [NC]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^https://www.vutruso.com.*$ [NC]
RewriteRule \.(ico|pdf|flv|jpg|jpeg|mp3|mpg|mp4|mov|wav|wmv|png|gif|swf|css|js)$ - [F,NS,L]

Tắt cache khi đang code hoặc phát triển site

Khi bạn đang code hoặc phát triển thêm tính năng cho website thì nên tắt cache để việc code , debug được chính xác hơn.

# disable file-caching during site maintenance (temporary)
<FilesMatch "\.(css|flv|gif|htm|html|ico|jpe|jpeg|jpg|js|png|pdf|swf|txt)$">
<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive Off
</IfModule>
<IfModule mod_headers.c>
FileETag None
	 	 Header unset ETag
	 	 Header unset Pragma
Header unset Cache-Control
	 	 Header unset Last-Modified
	 	 Header set Pragma "no-cache"
	 	 Header set Cache-Control "max-age=0, no-cache, no-store, must-revalidate"
	 	 Header set Expires "Mon, 10 Apr 1972 00:00:00 GMT"
</IfModule>
</FilesMatch>

Disable caching for scripts and other dynamic files

Không cache cho các file tĩnh

# disable caching for scripts and dynamic files
<FilesMatch "\.(cgi|fcgi|php|pl|scgi|spl)$">
<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive Off
</IfModule>
<IfModule mod_headers.c>
FileETag None
	 	 Header unset ETag
	 	 Header unset Pragma
Header unset Cache-Control
	 	 Header unset Last-Modified
	 	 Header set Pragma "no-cache"
Header set Cache-Control "private, \
no-cache, no-store, proxy-revalidate, no-transform"
</IfModule>
</FilesMatch>

Additional file-types for mod_expires

ExpiresByType image/x-ico "access plus 1 month"
ExpiresByType image/x-icon "access plus 1 month"
ExpiresByType image/gif "access plus 1 month"
ExpiresByType image/png "access plus 1 month"
ExpiresByType image/jpe "access plus 1 month"
ExpiresByType image/jpg "access plus 1 month"
ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 month"
ExpiresByType video/ogg "access plus 1 month"
ExpiresByType audio/ogg "access plus 1 month"
ExpiresByType video/mp4 "access plus 1 month"
ExpiresByType video/webm "access plus 1 month"
ExpiresByType font/truetype "access plus 1 month"
ExpiresByType font/opentype "access plus 1 month"
ExpiresByType application/x-font-woff "access plus 1 month"
ExpiresByType image/svg+xml "access plus 1 month"
ExpiresByType application/pdf "access plus 1 month"
ExpiresByType application/vnd.ms-fontobject "access plus 1 month"

Cleaning up malicious links trên Google search với query

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteCond %{QUERY_STRING} (apples|oranges|bananas) [NC]
RewriteRule .* http://example.com/$1? [R=301,L]
</IfModule>

cleaning up malicious links

Nén và tối ưu expires headers

Nén tối ưu và đặt thời gian hết hạn cho các tệp tin để tăng tốc website và pass qua công cụ check điểm số Google pagespeed

# Serve resources with far-future expires headers.
#
# (!) If you don't control versioning with filename-based
# cache busting, you should consider lowering the cache times
# to something like one week.
#
# https://httpd.apache.org/docs/current/mod/mod_expires.html

<IfModule mod_expires.c>
  ExpiresActive on
  ExpiresDefault                   "access plus 1 month"

 # CSS
  ExpiresByType text/css               "access plus 1 year"

 # Data interchange
  ExpiresByType application/atom+xml         "access plus 1 hour"
  ExpiresByType application/rdf+xml          "access plus 1 hour"
  ExpiresByType application/rss+xml          "access plus 1 hour"

  ExpiresByType application/json           "access plus 0 seconds"
  ExpiresByType application/ld+json          "access plus 0 seconds"
  ExpiresByType application/schema+json        "access plus 0 seconds"
  ExpiresByType application/vnd.geo+json       "access plus 0 seconds"
  ExpiresByType application/xml            "access plus 0 seconds"
  ExpiresByType text/xml               "access plus 0 seconds"

 # Favicon
  ExpiresByType image/vnd.microsoft.icon       "access plus 1 week"
  ExpiresByType image/x-icon             "access plus 1 week"

 # HTML
  ExpiresByType text/html               "access plus 0 seconds"

 # JavaScript
  ExpiresByType application/javascript        "access plus 1 year"
  ExpiresByType application/x-javascript       "access plus 1 year"
  ExpiresByType text/javascript            "access plus 1 year"

 # Manifest files
  ExpiresByType application/manifest+json       "access plus 1 week"
  ExpiresByType application/x-web-app-manifest+json  "access plus 0 seconds"
  ExpiresByType text/cache-manifest          "access plus 0 seconds"

 # Media files
  ExpiresByType audio/ogg               "access plus 1 year"
  ExpiresByType image/bmp               "access plus 1 year"
  ExpiresByType image/gif               "access plus 1 year"
  ExpiresByType image/jpeg              "access plus 1 year"
  ExpiresByType image/png               "access plus 1 year"
  ExpiresByType image/svg+xml             "access plus 1 year"
  ExpiresByType image/webp              "access plus 1 year"
  ExpiresByType video/mp4               "access plus 1 year"
  ExpiresByType video/ogg               "access plus 1 year"
  ExpiresByType video/webm              "access plus 1 year"

 # Web fonts

  # Embedded OpenType (EOT)
  ExpiresByType application/vnd.ms-fontobject     "access plus 1 year"
  ExpiresByType font/eot               "access plus 1 year"

  # OpenType
  ExpiresByType font/opentype             "access plus 1 year"

  # TrueType
  ExpiresByType application/x-font-ttf        "access plus 1 year"

  # Web Open Font Format (WOFF) 1.0
  ExpiresByType application/font-woff         "access plus 1 year"
  ExpiresByType application/x-font-woff        "access plus 1 year"
  ExpiresByType font/woff               "access plus 1 year"

  # Web Open Font Format (WOFF) 2.0
  ExpiresByType application/font-woff2        "access plus 1 year"

 # Other
  ExpiresByType text/x-cross-domain-policy      "access plus 1 week"
</IfModule>

<IfModule mod_deflate.c>
# Insert filters / compress text, html, javascript, css, xml:
AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
AddOutputFilterByType DEFLATE text/vtt 
AddOutputFilterByType DEFLATE text/x-component
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/js
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-httpd-php
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-httpd-fastphp
AddOutputFilterByType DEFLATE application/atom+xml 
AddOutputFilterByType DEFLATE application/json
AddOutputFilterByType DEFLATE application/ld+json 
AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.ms-fontobject 
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf
AddOutputFilterByType DEFLATE application/font-woff2
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-woff
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-web-app-manifest+json font/woff
AddOutputFilterByType DEFLATE font/woff 
AddOutputFilterByType DEFLATE font/opentype
AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon 

# Exception: Images
SetEnvIfNoCase REQUEST_URI \.(?:gif|jpg|jpeg|png|svg)$ no-gzip dont-vary

# Drop problematic browsers
BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip
BrowserMatch \bMSI[E] !no-gzip !gzip-only-text/html

# Make sure proxies don't deliver the wrong content
Header append Vary User-Agent env=!dont-vary
</IfModule>

#Alternative caching using Apache's "mod_headers", if it's installed.
#Caching of common files - ENABLED
<IfModule mod_headers.c>
<FilesMatch "\.(ico|pdf|flv|swf|js|css|gif|png|jpg|jpeg|txt|woff2|woff)$">
Header set Cache-Control "max-age=31536000, public"
</FilesMatch>
</IfModule>

<IfModule mod_headers.c>
 <FilesMatch "\.(js|css|xml|gz)$">
  Header append Vary Accept-Encoding
 </FilesMatch>
</IfModule>

# Set Keep Alive Header
<IfModule mod_headers.c>
  Header set Connection keep-alive
</IfModule>

# If your server don't support ETags deactivate with "None" (and remove header)
<IfModule mod_expires.c> 
 <IfModule mod_headers.c> 
  Header unset ETag 
 </IfModule> 
 FileETag None 
</IfModule>

<IfModule mod_headers.c>
<FilesMatch ".(js|css|xml|gz|html|woff|woff2|ttf)$">
Header append Vary: Accept-Encoding
</FilesMatch>
</IfModule>

7G FIREWALL by perishablepress

Tường lửa 7G do perishablepress phát triển

# 7G FIREWALL v1.4 20210821
# @ https://perishablepress.com/7g-firewall/

# 7G:[CORE]
ServerSignature Off
Options -Indexes
RewriteEngine On
RewriteBase /

# 7G:[QUERY STRING]
<IfModule mod_rewrite.c>

	RewriteCond %{QUERY_STRING} ([a-z0-9]{2000,}) [NC,OR]
	RewriteCond %{QUERY_STRING} (/|%2f)(:|%3a)(/|%2f) [NC,OR]
	RewriteCond %{QUERY_STRING} (order(\s|%20)by(\s|%20)1--) [NC,OR]
	RewriteCond %{QUERY_STRING} (/|%2f)(\*|%2a)(\*|%2a)(/|%2f) [NC,OR]
	RewriteCond %{QUERY_STRING} (`|<|>|\^|\|\\|0x00|%00|%0d%0a) [NC,OR]
	RewriteCond %{QUERY_STRING} (ckfinder|fck|fckeditor|fullclick) [NC,OR]
	RewriteCond %{QUERY_STRING} (cmd|command)(=|%3d)(chdir|mkdir)(.*)(x20) [NC,OR]
	RewriteCond %{QUERY_STRING} (globals|mosconfig([a-z_]{1,22})|request)(=|\[) [NC,OR]
	RewriteCond %{QUERY_STRING} (/|%2f)((wp-)?config)((\.|%2e)inc)?((\.|%2e)php) [NC,OR]
	RewriteCond %{QUERY_STRING} (thumbs?(_editor|open)?|tim(thumbs?)?)((\.|%2e)php) [NC,OR]
	RewriteCond %{QUERY_STRING} (absolute_|base|root_)(dir|path)(=|%3d)(ftp|https?) [NC,OR]
	RewriteCond %{QUERY_STRING} (localhost|loopback|127(\.|%2e)0(\.|%2e)0(\.|%2e)1) [NC,OR]
	RewriteCond %{QUERY_STRING} (s)?(ftp|inurl|php)(s)?(:(/|%2f|%u2215)(/|%2f|%u2215)) [NC,OR]
	RewriteCond %{QUERY_STRING} (\.|20)(get|the)(_|%5f)(permalink|posts_page_url)(\(|%28) [NC,OR]
	RewriteCond %{QUERY_STRING} ((boot|win)((\.|%2e)ini)|etc(/|%2f)passwd|self(/|%2f)environ) [NC,OR]
	RewriteCond %{QUERY_STRING} (((/|%2f){3,3})|((\.|%2e){3,3})|((\.|%2e){2,2})(/|%2f|%u2215)) [NC,OR]
	RewriteCond %{QUERY_STRING} (benchmark|char|exec|fopen|function|html)(.*)(\(|%28)(.*)(\)|%29) [NC,OR]
	RewriteCond %{QUERY_STRING} (php)([0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}) [NC,OR]
	RewriteCond %{QUERY_STRING} (e|%65|%45)(v|%76|%56)(a|%61|%31)(l|%6c|%4c)(.*)(\(|%28)(.*)(\)|%29) [NC,OR]
	RewriteCond %{QUERY_STRING} (/|%2f)(=|%3d|$&|_mm|cgi(\.|-)|inurl(:|%3a)(/|%2f)|(mod|path)(=|%3d)(\.|%2e)) [NC,OR]
	RewriteCond %{QUERY_STRING} (<|%3c)(.*)(e|%65|%45)(m|%6d|%4d)(b|%62|%42)(e|%65|%45)(d|%64|%44)(.*)(>|%3e) [NC,OR]
	RewriteCond %{QUERY_STRING} (<|%3c)(.*)(i|%69|%49)(f|%66|%46)(r|%72|%52)(a|%61|%41)(m|%6d|%4d)(e|%65|%45)(.*)(>|%3e) [NC,OR]
	RewriteCond %{QUERY_STRING} (<|%3c)(.*)(o|%4f|%6f)(b|%62|%42)(j|%4a|%6a)(e|%65|%45)(c|%63|%43)(t|%74|%54)(.*)(>|%3e) [NC,OR]
	RewriteCond %{QUERY_STRING} (<|%3c)(.*)(s|%73|%53)(c|%63|%43)(r|%72|%52)(i|%69|%49)(p|%70|%50)(t|%74|%54)(.*)(>|%3e) [NC,OR]
	RewriteCond %{QUERY_STRING} (\+|%2b|%20)(d|%64|%44)(e|%65|%45)(l|%6c|%4c)(e|%65|%45)(t|%74|%54)(e|%65|%45)(\+|%2b|%20) [NC,OR]
	RewriteCond %{QUERY_STRING} (\+|%2b|%20)(i|%69|%49)(n|%6e|%4e)(s|%73|%53)(e|%65|%45)(r|%72|%52)(t|%74|%54)(\+|%2b|%20) [NC,OR]
	RewriteCond %{QUERY_STRING} (\+|%2b|%20)(s|%73|%53)(e|%65|%45)(l|%6c|%4c)(e|%65|%45)(c|%63|%43)(t|%74|%54)(\+|%2b|%20) [NC,OR]
	RewriteCond %{QUERY_STRING} (\+|%2b|%20)(u|%75|%55)(p|%70|%50)(d|%64|%44)(a|%61|%41)(t|%74|%54)(e|%65|%45)(\+|%2b|%20) [NC,OR]
	RewriteCond %{QUERY_STRING} (\\x00|(\"|%22|\'|%27)?0(\"|%22|\'|%27)?(=|%3d)(\"|%22|\'|%27)?0|cast(\(|%28)0x|or%201(=|%3d)1) [NC,OR]
	RewriteCond %{QUERY_STRING} (g|%67|%47)(l|%6c|%4c)(o|%6f|%4f)(b|%62|%42)(a|%61|%41)(l|%6c|%4c)(s|%73|%53)(=|\[|%[0-9A-Z]{0,2}) [NC,OR]
	RewriteCond %{QUERY_STRING} (_|%5f)(r|%72|%52)(e|%65|%45)(q|%71|%51)(u|%75|%55)(e|%65|%45)(s|%73|%53)(t|%74|%54)(=|\[|%[0-9A-Z]{2,}) [NC,OR]
	RewriteCond %{QUERY_STRING} (j|%6a|%4a)(a|%61|%41)(v|%76|%56)(a|%61|%31)(s|%73|%53)(c|%63|%43)(r|%72|%52)(i|%69|%49)(p|%70|%50)(t|%74|%54)(:|%3a)(.*)(;|%3b|\)|%29) [NC,OR]
	RewriteCond %{QUERY_STRING} (b|%62|%42)(a|%61|%41)(s|%73|%53)(e|%65|%45)(6|%36)(4|%34)(_|%5f)(e|%65|%45|d|%64|%44)(e|%65|%45|n|%6e|%4e)(c|%63|%43)(o|%6f|%4f)(d|%64|%44)(e|%65|%45)(.*)(\()(.*)(\)) [NC,OR]
	RewriteCond %{QUERY_STRING} (@copy|\$_(files|get|post)|allow_url_(fopen|include)|auto_prepend_file|blexbot|browsersploit|(c99|php)shell|curl(_exec|test)|disable_functions?|document_root|elastix|encodeuricom|exploit|fclose|fgets|file_put_contents|fputs|fsbuff|fsockopen|gethostbyname|grablogin|hmei7|input_file|null|open_basedir|outfile|passthru|phpinfo|popen|proc_open|quickbrute|remoteview|root_path|safe_mode|shell_exec|site((.){0,2})copier|sux0r|trojan|user_func_array|wget|xertive) [NC,OR]
	RewriteCond %{QUERY_STRING} (;|<|>|\'|\"|\)|%0a|%0d|%22|%27|%3c|%3e|%00)(.*)(/\*|alter|base64|benchmark|cast|char|concat|convert|create|encode|declare|delete|drop|insert|md5|request|script|select|set|union|update) [NC,OR]
	RewriteCond %{QUERY_STRING} ((\+|%2b)(concat|delete|get|select|union)(\+|%2b)) [NC,OR]
	RewriteCond %{QUERY_STRING} (union)(.*)(select)(.*)(\(|%28) [NC,OR]
	RewriteCond %{QUERY_STRING} (concat)(.*)(\(|%28) [NC]

	RewriteRule .* - [F,L]

	# RewriteRule .* /7G_log.php?log [END,NE,E=7G_QUERY_STRING:%1___%2___%3]

</IfModule>

# 7G:[REQUEST URI]
<IfModule mod_rewrite.c>

	RewriteCond %{REQUEST_URI} ([a-z0-9]{2000,}) [NC,OR]
	RewriteCond %{REQUEST_URI} (=?\\(\'|%27)/?)(\.) [NC,OR]
	RewriteCond %{REQUEST_URI} (\^|`|<|>|%|\\|\{|\}|\|) [NC,OR]
	RewriteCond %{REQUEST_URI} (/)(\*|\"|\'|\.|,|&|&amp;?)/?$ [NC,OR]
	RewriteCond %{REQUEST_URI} (\.)(php)(\()?([0-9]+)(\))?(/)?$ [NC,OR]
	RewriteCond %{REQUEST_URI} (/)(vbulletin|boards|vbforum)(/)? [NC,OR]
	RewriteCond %{REQUEST_URI} (/)(ckfinder|fck|fckeditor|fullclick) [NC,OR]
	RewriteCond %{REQUEST_URI} (\.(s?ftp-?)config|(s?ftp-?)config\.) [NC,OR]
	RewriteCond %{REQUEST_URI} (\{0\}|\"?0\"?=\"?0|\(/\(|\.\.\.|\+\+\+|\\\") [NC,OR]
	RewriteCond %{REQUEST_URI} (thumbs?(_editor|open)?|tim(thumbs?)?)(\.php) [NC,OR]
	RewriteCond %{REQUEST_URI} (\.|20)(get|the)(_)(permalink|posts_page_url)(\() [NC,OR]
	RewriteCond %{REQUEST_URI} (///|\?\?|/&&|/\*(.*)\*/|/:/|\\\\|0x00|%00|%0d%0a) [NC,OR]
	RewriteCond %{REQUEST_URI} (/%7e)(root|ftp|bin|nobody|named|guest|logs|sshd)(/) [NC,OR]
	RewriteCond %{REQUEST_URI} (/)(etc|var)(/)(hidden|secret|shadow|ninja|passwd|tmp)(/)?$ [NC,OR]
	RewriteCond %{REQUEST_URI} (s)?(ftp|http|inurl|php)(s)?(:(/|%2f|%u2215)(/|%2f|%u2215)) [NC,OR]
	RewriteCond %{REQUEST_URI} (/)(=|\$&?|&?(pws|rk)=0|_mm|_vti_|cgi(\.|-)?|(=|/|;|,)nt\.) [NC,OR]
	RewriteCond %{REQUEST_URI} (\.)(ds_store|htaccess|htpasswd|init?|mysql-select-db)(/)?$ [NC,OR]
	RewriteCond %{REQUEST_URI} (/)(bin)(/)(cc|chmod|chsh|cpp|echo|id|kill|mail|nasm|perl|ping|ps|python|tclsh)(/)?$ [NC,OR]
	RewriteCond %{REQUEST_URI} (/)(::[0-9999]|%3a%3a[0-9999]|127\.0\.0\.1|localhost|loopback|makefile|pingserver|wwwroot)(/)? [NC,OR]
	RewriteCond %{REQUEST_URI} (\(null\)|\{\$itemURL\}|cAsT\(0x|echo(.*)kae|etc/passwd|eval\(|self/environ|\+union\+all\+select) [NC,OR]
	RewriteCond %{REQUEST_URI} (/)(awstats|(c99|php|web)shell|document_root|error_log|listinfo|muieblack|remoteview|site((.){0,2})copier|sqlpatch|sux0r) [NC,OR]
	RewriteCond %{REQUEST_URI} (/)((php|web)?shell|crossdomain|fileditor|locus7|nstview|php(get|remoteview|writer)|r57|remview|sshphp|storm7|webadmin)(.*)(\.|\() [NC,OR]
	RewriteCond %{REQUEST_URI} (/)(author-panel|bitrix|class|database|(db|mysql)-?admin|filemanager|htdocs|httpdocs|https?|mailman|mailto|msoffice|mysql|_?php-my-admin(.*)|tmp|undefined|usage|var|vhosts|webmaster|www)(/) [NC,OR]
	RewriteCond %{REQUEST_URI} (\.)(7z|ab4|ace|afm|ashx|aspx?|bash|ba?k?|bin|bz2|cfg|cfml?|cgi|conf\b|config|ctl|dat|db|dist|dll|eml|engine|env|et2|exe|fec|fla|git|gz|hg|inc|ini|inv|jsp|log|lqd|make|mbf|mdb|mmw|mny|module|old|one|orig|out|passwd|pdb|phtml|pl|profile|psd|pst|ptdb|pwd|py|qbb|qdf|rar|rdf|save|sdb|sql|sh|soa|svn|swf|swl|swo|swp|stx|tar|tax|tgz|theme|tls|tmd|wow|xtmpl|ya?ml|zlib)$ [NC,OR]
	RewriteCond %{REQUEST_URI} (base64_(en|de)code|benchmark|child_terminate|curl_exec|e?chr|eval|function|fwrite|(f|p)open|html|leak|passthru|p?fsockopen|phpinfo|posix_(kill|mkfifo|setpgid|setsid|setuid)|proc_(close|get_status|nice|open|terminate)|(shell_)?exec|system)(.*)(\()(.*)(\)) [NC,OR]
	RewriteCond %{REQUEST_URI} (/)(^$|00.temp00|0day|3index|3xp|70bex?|admin_events|bkht|(php|web)?shell|c99|config(\.)?bak|curltest|db|dompdf|filenetworks|hmei7|index\.php/index\.php/index|jahat|kcrew|keywordspy|libsoft|marg|mobiquo|mysql|nessus|php-?info|racrew|sql|vuln|webconfig|(wp-)?conf(ig)?(uration)?|xertive)(\.php) [NC]

	RewriteRule .* - [F,L]

	# RewriteRule .* /7G_log.php?log [END,NE,E=7G_REQUEST_URI:%1___%2___%3]

</IfModule>

# 7G:[USER AGENT]
<IfModule mod_rewrite.c>

	RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ([a-z0-9]{2000,}) [NC,OR]
	RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} (&lt;|%0a|%0d|%27|%3c|%3e|%00|0x00) [NC,OR]
	RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} (ahrefs|alexibot|majestic|mj12bot|rogerbot) [NC,OR]
	RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ((c99|php|web)shell|remoteview|site((.){0,2})copier) [NC,OR]
	RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} (econtext|eolasbot|eventures|liebaofast|nominet|oppo\sa33) [NC,OR]
	RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} (base64_decode|bin/bash|disconnect|eval|lwp-download|unserialize|\\\x22) [NC,OR]
	RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} (acapbot|acoonbot|asterias|attackbot|backdorbot|becomebot|binlar|blackwidow|blekkobot|blexbot|blowfish|bullseye|bunnys|butterfly|careerbot|casper|checkpriv|cheesebot|cherrypick|chinaclaw|choppy|clshttp|cmsworld|copernic|copyrightcheck|cosmos|crescent|cy_cho|datacha|demon|diavol|discobot|dittospyder|dotbot|dotnetdotcom|dumbot|emailcollector|emailsiphon|emailwolf|exabot|extract|eyenetie|feedfinder|flaming|flashget|flicky|foobot|g00g1e|getright|gigabot|go-ahead-got|gozilla|grabnet|grafula|harvest|heritrix|httrack|icarus6j|jetbot|jetcar|jikespider|kmccrew|leechftp|libweb|linkextractor|linkscan|linkwalker|loader|masscan|miner|mechanize|morfeus|moveoverbot|netmechanic|netspider|nicerspro|nikto|ninja|nutch|octopus|pagegrabber|petalbot|planetwork|postrank|proximic|purebot|pycurl|python|queryn|queryseeker|radian6|radiation|realdownload|scooter|seekerspider|semalt|siclab|sindice|sistrix|sitebot|siteexplorer|sitesnagger|skygrid|smartdownload|snoopy|sosospider|spankbot|spbot|sqlmap|stackrambler|stripper|sucker|surftbot|sux0r|suzukacz|suzuran|takeout|teleport|telesoft|true_robots|turingos|turnit|vampire|vikspider|voideye|webleacher|webreaper|webstripper|webvac|webviewer|webwhacker|winhttp|wwwoffle|woxbot|xaldon|xxxyy|yamanalab|yioopbot|youda|zeus|zmeu|zune|zyborg) [NC]

	RewriteRule .* - [F,L]

	# RewriteRule .* /7G_log.php?log [END,NE,E=7G_USER_AGENT:%1]

</IfModule>

# 7G:[REMOTE HOST]
<IfModule mod_rewrite.c>

	RewriteCond %{REMOTE_HOST} (163data|amazonaws|colocrossing|crimea|g00g1e|justhost|kanagawa|loopia|masterhost|onlinehome|poneytel|sprintdatacenter|reverse.softlayer|safenet|ttnet|woodpecker|wowrack) [NC]

	RewriteRule .* - [F,L]

	# RewriteRule .* /7G_log.php?log [END,NE,E=7G_REMOTE_HOST:%1]

</IfModule>

# 7G:[HTTP REFERRER]
<IfModule mod_rewrite.c>

	RewriteCond %{HTTP_REFERER} (semalt.com|todaperfeita) [NC,OR]
	RewriteCond %{HTTP_REFERER} (order(\s|%20)by(\s|%20)1--) [NC,OR]
	RewriteCond %{HTTP_REFERER} (blue\spill|cocaine|ejaculat|erectile|erections|hoodia|huronriveracres|impotence|levitra|libido|lipitor|phentermin|pro[sz]ac|sandyauer|tramadol|troyhamby|ultram|unicauca|valium|viagra|vicodin|xanax|ypxaieo) [NC]

	RewriteRule .* - [F,L]

	# RewriteRule .* /7G_log.php?log [END,NE,E=7G_HTTP_REFERRER:%1]

</IfModule>

# 7G:[REQUEST METHOD]
<IfModule mod_rewrite.c>

	RewriteCond %{REQUEST_METHOD} ^(connect|debug|move|trace|track) [NC]

	RewriteRule .* - [F,L]

	# RewriteRule .* /7G_log.php?log [END,NE,E=7G_REQUEST_METHOD:%1]

</IfModule>

Nếu bạn cần hỗ trợ về các vấn đề website như tăng tốc website , bảo mật website , thiết kế website vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin.