Digital Marketing

Digital Marketing, hay marketing điện tử, marketing online là quá trình lập kế hoạch về sản phẩm, giá, phân phối và xúc tiến đối với sản phẩm, dịch vụ và ý tưởng để đáp ứng nhu cầu của tổ chức và cá nhân dựa trên các phương tiện điện tử và Internet. Chuyên mục này sẽ cập nhật các thông tin về ứng dụng nền tảng thương mại điện tử ở Việt Nam hiện nay và xu thế trong tương lai.